બંધ કરો

આવાસ (હોટેલ / રિસોર્ટ / ધર્મશાળા)

ભાવનગર જિલ્લાના તમામ  નાના મોટા શહેરોમાં સરકારી અને ખાનગી હોટલ અને ગેસ્ટહાઉસ ખુબ જ સારી સંખ્યામાં છે.

સર્કિટ હાઉસ, ભાવનગર

મેનેજર, સર્કિટ હાઉસ, ભાવનગર

ફોન-  ૦૨૭૮ – ૨૫૬૦૪૫૧