બંધ કરો

કોઈ ઇવેન્ટ નથી
  • કોઈ પોસ્ટ્સ મળી નથી

જિલ્લો એક નજરે

Shri Bhupendrabhai Patel
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ
Nirgude
કલેકટર શ્રી યોગેશ બબનરાવ નિરગુડે (આઇ.એ.એસ)

હેલ્પલાઇન નંબર્સ

  • નાગરિક કોલ સેન્ટર - 155300
  • બાળ હેલ્પલાઇન - 1098
  • મહિલા હેલ્પલાઇન - 1091
  • ક્રાઇમ સ્ટોપર (ગુનો રોકવો) - 1090
  • બચાવ અને રાહત કમિશનર - 1070
  • અન્ય તમામ હેલ્પલાઈન નંબર