બંધ કરો

જિલ્લો એક નજરે

 • વિસ્તાર: 7,034 Sq Km
 • વસ્તી: 24,10,211
 • સાક્ષરતા દર:70.57%
 • તાલુકાઓ: 11
 • ગામડાઓ : 699
 • નગરપાલિકા: 6
MehtaCollsir
જીલ્લા કલેકટર શ્રી આર કે મેહતા, IAS

હેલ્પલાઇન નંબર્સ

 • નાગરિક કોલ સેન્ટર - 155300
 • બાળ હેલ્પલાઇન - 1098
 • મહિલા હેલ્પલાઇન - 1091
 • ક્રાઇમ સ્ટોપર (ગુનો રોકવો) - 1090
 • બચાવ અને રાહત કમિશનર - 1070
 • અન્ય તમામ હેલ્પલાઈન નંબર