બંધ કરો

એસટીડી અને પિન કોડસ

ક્ર્મ નં. સ્થળ પીન કોડ એસ.ટી.ડી. કોડ
1 ભાવનગર 364001 0278
2 ઘોઘા 364110 0278
3 ગારીયાધાર 364505 02843
4 જેસર 364510 02845
5 મહુવા 364290 02844
6 પાલીતાણા 364270 02848
7 સિહોર 364240 02846
8 તળાજા 364140 02842
9 ઉમરાળા 364330 02843
10 વલભીપુર 364310 02841