બંધ કરો

જિલ્લાનો નકશો

ભાવનગર જિલ્લો 20 ° 45 થી 22 ° 15 ‘ઉત્તર અક્ષાંશો અને પૂર્વ રેખાંશ 70 ° 13’ થી 71 ° 45 ‘વચ્ચે આવેલું છે.

ભાવનગર  જિલ્લો ગુજરાત રાજયના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશના પુર્વ માં આવેલ છે. ભાવનગર  જિલ્લો અમરેલી, બોટાદ અને અમદાવાદ જીલ્લાથી ઘેરાયેલો છે.  ખંભાત નો અખાત  દક્ષિણમાં જિલ્લાની સીમાને સ્પર્શ કરે છે.