બંધ કરો

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી યોગેશ બબનરાવ નિરગુડે, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-bav[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, ભાવનગર0278-24288220278-2428019
શ્રી બી. જે. પટેલઅધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટadl-collecot-bav[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, ભાવનગર0278-24277560278-2427756