બંધ કરો

જિલ્લો એક નજરે

વસ્તી વિષયક લેબલ
મૂલ્ય
જિલ્લાનું મુખ્ય મથક ભાવનગર
વિસ્તાર ૭,૦૩૪ ચો. કીમી
પ્રાંત કચેરીઓ
તાલુકાઓ ૧૧
ગામડાઓની સંખ્યા
૬૯૯
ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા
૬૫૮
નગરપાલિકાઓની સંખ્યા
મહાનગરપાલિકાઓની સંખ્યા
કુલ વસ્તી
૨૪૧૦૨૧૧
જાતિ ગુણોત્તર
૯૩૩
સાક્ષરતા દર ૭૦.૫૭%
લોકસભા મતદાર ક્ષેત્ર
વિધાનસભા મતદાર ક્ષેત્ર