બંધ કરો

મત વિસ્તાર

લોકસભા મત વિસ્તાર

  • ૧૪ – ભાવનગર

વિધાનસભા મત વિસ્તાર

  •  ૯૯ – મહુવા
  • ૧૦૦ – તળાજા
  • ૧૦૧ – ગારીયાધાર
  • ૧૦૨ – પાલીતાણા
  • ૧૦૩ – ભાવનગર ગ્રામ્ય
  • ૧૦૪ – ભાવનગર  પુર્વ
  • ૧૦૫ –  ભાવનગર પશ્ચિમ