બંધ કરો

સબ-ડીવીઝન અને બ્લોક

જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ ની કલમ ૯ અને ૧૦ અન્વયે પ્રાંત અધિકારી જમીન મહેસૂલ વહીવટને લગતી કામગીરી અંગે સત્તાઓ ભોગવે છે તેમજ પ્રાંત અધિકારી હોદૃાની રૂએ “સબ ડીવીઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ” ની સત્તા ધારણ કરે છે. પ્રાંત અધિકારી તેમના નિયંત્રણ હેઠળની તાબાની કચેરીઓના તાલુકા સંકલન અધિકારી તરીકે, તેમજ રાજય સરકારની અન્ય કચેરીઓના કામકાજ અને વ્યવસ્થા ઉપર અંકુશ ધરાવે છે. વધુમાં સ્થાનિક સ્વરાજયની સંસ્થાઓના કામકાજ ઉપર દેખરેખ તથા પંચાયતોને તબદીલ કરાયેલ મહેસૂલી કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખે છે. લોકસભાના મદદનીશ ચુંટણી અધિકારી, વિધાનસભાના ચુંટણી અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવે છે. પ્રાંત અધિકારી મતદાર નોંધણી અધિકારી તરીકે તેમજ સ્થાનિક સ્વરાજયની ચુંટણીમાં ચુંટણી અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવે છે.

સબ ડીવીઝનલ (પ્રાંત)
ક્રમ નં. સબ ડીવીઝનલ હોદૃા સમાવેશ તાલુકા
1 ભાવનગર પ્રાંત અધિકારી & સબ ડીવીઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ ભાવનગર (શહેર), ભાવનગર (ગ્રામ્ય), ઘોઘા
2 તળાજા પ્રાંત અધિકારી & સબ ડીવીઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ તળાજા
3 મહુવા પ્રાંત અધિકારી & સબ ડીવીઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ મહુવા, જેસર
4 સિહોર પ્રાંત અધિકારી & સબ ડીવીઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ શિહોર, ઉમરાળા, વલ્લભીપુર
5 પાલીતાણા પ્રાંત અધિકારી & સબ ડીવીઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ પાલીતાણા, ગારીયાધાર