બંધ કરો

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

નગરપાલિકાઓ

ગારીયાધાર નગર પાલિકા

ગારીયાધાર નગર પાલિકા ગારીયાધાર -૩૬૪૫૦૫ જિલ્લો : ભાવનગર (ગુજરાત)

ઇમેઇલ : np_gariyadhar[at]yahoo[dot]co[dot]in

તળાજા નગરપાલિકા

તળાજા નગરપાલિકા તળાજા - ૩૬૪૧૪૦ જિલ્લો : ભાવનગર (ગુજરાત)

ઇમેઇલ : np_talaja[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02842222029

પાલીતાણા નગર પાલિકા

પાલીતાણા નગર પાલિકા પાલીતાણા -૩૬૪૨૭૦ જિલ્લો : ભાવનગર (ગુજરાત)

ઇમેઇલ : np_palitana[at]yahoo[dot]co[dot]in

સિહોર નગરપાલિકા

સિહોર નગરપાલિકા સિહોર - ૩૬૪૨૪૦ જિલ્લો : ભાવનગર (ગુજરાત)

ઇમેઇલ : sihor_nagarpalika[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02846222024

દવાખાનાઓ

દવાખાના

સર ટી દવાખાના જેલ રોડ , ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧

ઇમેઇલ : contact[at]sirthospital[dot]org
ફોન : +912782423250
વેબસાઇટ લિંક : http://sirthospital.org