બંધ કરો

હેલ્પલાઇન

કલેકટર કચેરી
જિલ્લા સેવા સદન,
કલેકટર ઓફીસ,
ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧
ગુજરાત

સમ્પર્ક:

ફોન :+91 278 228822,
ફેક્ષ: +91 278 2428019
ઇ-મેઇલ: collector-bav[at]gujarat[dot]gov[dot]in 

  • આપાતકાલિન જીલ્લા હેલ્પલાઇન સમ્પર્ક :+91 278 1077
  • મહીલા હેલ્પલાઇન:1091
  • બાળ હેલ્પલાઇન:1098
  • એમ્બ્યુલન્સ હેલ્પલાઇન: 108
  • અગ્નિશામક હેલ્પલાઇન:101
  • કમિશ્નર રાહત અને બચાવ: 1070
  • પોલીસ      : 100