બંધ કરો

નગરપાલિકાઓ

ગારીયાધાર નગર પાલિકા

ગારીયાધાર નગર પાલિકા ગારીયાધાર -૩૬૪૫૦૫ જિલ્લો : ભાવનગર (ગુજરાત)

ઇમેઇલ : np_gariyadhar[at]yahoo[dot]co[dot]in

તળાજા નગરપાલિકા

તળાજા નગરપાલિકા તળાજા - ૩૬૪૧૪૦ જિલ્લો : ભાવનગર (ગુજરાત)

ઇમેઇલ : np_talaja[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02842222029

પાલીતાણા નગર પાલિકા

પાલીતાણા નગર પાલિકા પાલીતાણા -૩૬૪૨૭૦ જિલ્લો : ભાવનગર (ગુજરાત)

ઇમેઇલ : np_palitana[at]yahoo[dot]co[dot]in

સિહોર નગરપાલિકા

સિહોર નગરપાલિકા સિહોર - ૩૬૪૨૪૦ જિલ્લો : ભાવનગર (ગુજરાત)

ઇમેઇલ : sihor_nagarpalika[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02846222024