બંધ કરો

ફોજદારી ની સેવાઓ

દર્શાવાયેલ સેવાઓ

  • સ્વરક્ષણ માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો
  • પાક રક્ષણ માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો
  • દારૂખાના વેચાણનો નવું/રીન્યુ પરવાનો
  • હોટેલ / રેસ્ટોરન્ટ /ફૂડ કોર્ટ્સ માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો
  • સિનેમા / વિડિઓ / મનોરંજન સ્થાનો માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો
  • પેટ્રોલીયમ માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો

ઓનલાઇન સરકારી સેવાઓ

જન સેવા કેન્દ્ર જિલ્લાના તમામ મામલતદાર ઑફિસમાં એક સ્ટોપ સોલ્યુશન પૂરું પાડે છે.

સ્વરક્ષણ માટેના પરવાનો રીન્યુ કરવા બાબત

મુલાકાત : https://www.digitalgujarat.gov.in

જનસેવા કેન્દ્ર

કોઇ પણ મામલતદાર કચેરી
સ્થળ : તાલુકા સેવા સદન | શહેર : ભાવનગર | પીન કોડ : 364001