બંધ કરો

ગામ અને પંચાયતો

તાલુકા ના ગામો અને ગ્રામ પંચાયતો ની  યાદી 
અનુ. નં. તાલુકા પંચાયત ગ્રામ પંચાયત ગામ
1. ભાવનગર (શહેર)
2. ભાવનગર (ગ્રામ્ય) ૫૪ ૫૪
3. ગારીયાધાર ૪૯ ૪૯
4. ઘોઘા ૪૮ ૪૮
5. જેસર ૪૧ ૪૧
6. મહુવા ૧૧૬ ૧૧૬
7. પાલીતાણા ૮૧ ૮૧
8. શિહોર ૮૦ ૮૦
9. તળાજા ૧૧૪ ૧૧૪
10. ઉમરાળા ૪૪ ૪૪
11. વલ્લભીપુર ૫૭ ૫૭