Close

Villages & Panchayats

Talukavise List of Gram Panchayats and Villages
Sl.No Taluka Panchayat Gram Panchayat Villages
1 Bhavnagar City
5 8
2 Bhavnagar Rural 54 54
3 Gariyadhar 49 49
4 Ghogha 48 48
5 Jesar 41 41
6 Mahuva 116 116
7 Palitana 81 81
8 Sihor 80 80
9 Talaja 114 114
10 Umarla 44 44
11 Vallabhipur 57 57